تاریخ ایجاد در 29 آبان 1395

لطفا فرم مربوطه قبل ازاينكه پايان نامه راتحويل استادراهنماجهت رفع ايرادات بدهيدرادرصفحه اول پايان نامه فنري شده قراددهيد جهت دانلود اينجا راكليك نماييد.

 
تاریخ ایجاد در 27 آبان 1395

دانشجويان محترم مراحل اداري قبل ازروزدفاع لطفا  اينجا  راكليك نماييد.


 

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشدمديريت

 

به اطلاع دانشجويان ارشد مي رساند

 

1-                 پس ازتاييد موضوع درشوراي گروه وتعيين استادراهنما ومشاور دانشجو نهايتا سه هفته فرصت دارند تاپروپزال را تكميل وپس ازامضاي اساتيد راهنما ومشاوربه مديرگروه تحويل دهند.

 

2-                زمان دفاع ازپايان نامه شش ماه پس از تاريخ شوراي  تحصيلات تكميلي دانشكده خواهدبود.

 

3-               دانشجويك هفته قبل ازدفاع بايد تاريخ وساعت ومكان دفاعيه را حداقل درسه تابلو به اطلاع ساير دانشجويان رسانده ويك نسخه ازپرينت زمان ومكان دفاعيه را تحويل معاونت دانشكده آقاي دكتر ذبيحي گردد.

 

 


 
تاریخ ایجاد در 27 آبان 1395

دانشجويان محترم ارشد مديريت

فرم پيشنهاد موضوع را تايپ نموده وبه خانم قاسمي مدير پژوهشي دانشكده تحويل نماييد.  براي دريافت لطفا  اينجا  راكليك نماييد.

 
تاریخ ایجاد در 05 مرداد 1395

قابل توجه دانشجويان محترم لطفا پس ازتكميل امضا پروپزال يك نسخه كپي حتما تهيه شود

(موضوعات دانشجويان محترم توسط خانم دكتر قاسمي ازلحاظ تكراري بودن بررسي شده ، سپس درشوراي گروه دردفترمديرگروه مديريت تاييد يا رد مي شود ونتيجه آن درسايت قابل رويت است)

درضمن عواقب هرگونه مشكل مانند عدم پذيرش وعودت پايان نامه صحافي شده برعهده دانشجواست.

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/05/24 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/06/07 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/06/15 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/07/04 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/07/28 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/08/18 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/09/2 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/09/9 اينجا را كليك نماييد.

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/09/17اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/09/23 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/10/1 اينجا را كليك نماييد.

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/10/10 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/10/15 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/10/30 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/11/17 اينجا را كليك نماييد.

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/11/20 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/12/5 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/12/15 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/12/17 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/12/19 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/12/24 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1396/1/27 اينجا را كليك نماييد.

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1396/2/4اينجاراكليك نمايييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موصوعات مورخ 1396/2/14اينجاراكليك نمايييد

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1396/2/20اينجاراكليك نمايييد

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موصوعات مورخ 1396/2/28اينجاراكليك نمايييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موصوعات مورخ 1396/3/2اينجاراكليك نمايييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1396/3/11اينجاراكليك نمايييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موصوعات مورخ 1396/3/18اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موصوعات مورخ 1396/3/27اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/3/31اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/4/21اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1396/5/11اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1396/6/26اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1396/7/06اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/7/22اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/7/26اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/8/3اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/8/10اينجاراكليك

داشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/8/17اينجاراكليك

داشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/8/23اينجاراكليك 

داشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/11/25اينجاراكليك 

داشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/12/10اينجاراكليك 

داشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/12/20اينجاراكليك 

داشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1397/2/8اينجاراكليك 

داشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1397/2/25اينجاراكليك 

 
تاریخ ایجاد در 28 تیر 1391

 

دانشجويان محترم جهت برگزاري جلسه دفاعيه بايد تمامي فرمهاي ذيل را بصورت تايپ  شده در روزدفاعيه تحويل اساتيد راهنما ومشاور نمايند.

***توجه: دانشجويان محترم علاوه بر فرم هاي ذيل بايد يك عدد cd حاوي فرمت word فرم ب خود را در روزدفاعيه تحويل كارشناس گروه (آقاي كريمي) نمايند. **** 

فرم مراحل برگزاري جلسه دفاعيه و فرم مدارك لازم جهت

فراغت از تحصيل بعد ازجلسه دفاع را دانلود نمايند.

فرم ب(جديد) جلسه دفاعيه را دانلود نمائيد(درسه نسخه تايپ شود)

فرم حق الزحمه رادانلودنمائيد(دريك نسخه تايپ شود)

فرم شماره 4 (مربوط به دانشجوياني كه ورودي87ومابعدكه مقاله ندارند نمره پايان نامه ايشان از18 نمره محاسبه خواهد شد)رادانلود نمائيد

فرم شماره 3(مربوط به دانشجوياني ورودي 87 ومابعد كه مقاله دارند نمره پايان نامه ايشان از 20 نمره محاسبه خواهد شد) را   دانلود    نمائيد

فرم جديدطريقه نگارش پايان نامه را دانلود نمائيد

فرم اصالت پايان نامه(جهت صحافي درپايان نامه )را دانلود نمائيد

فرم هماهنگي آمفي تاتر جهت برگزاري جلسه دفاعيه را دانلود  نمائيد.(فرم مذكور نياز به تايپ ندارد).

فرم هاي شركت درجلسه دفاع گروه مديريت درمحل آمفي تئاتر اينجا رادانلودنماييد .

فرم تاييده پايان نامه كارشناسي ارشد جهت استاد راهنما ومشاور اينجا را دانلود نماييد ودرپايان نامه فنري شده قرار دهيد.

فرم ارزيابي دفاع ازپايان نامه فرم شماره(2)اينجا را دانلود نماييد.وتوسط اساتيد راهنما ومشاور وداور نمره دهي وامضا درجلسه دفاع صورت گيرد.

فرم ارزيابي مديريت پژوهش فرم شماره(1)اينجا را دانلود نماييد. وتوسط مدير پژوهشي آقاي دكتر رافتي امضا گردد.


 

 
تاریخ ایجاد در 20 ارديبهشت 1391

فرم هاي پروپزال  

دانشجويان محترم جهت تحويل فرم جديد طرح  تحقيق ، فرم مشخصات دانشجوcict را  تايپ نموده و پس از امضاء فرم طرح تحقيق توسطاساتيد راهنما و مشاوره، آنرا به دفتر گروه تحويل دهند.

جهت دريافت فرمCICT تكميل شده  اساتيدراهنما ومشاوربرروي نام اساتيد ذيل كليك نماييد.

 

آقاي دكتر طاهري - آقاي دكتر ذبيحي - آقاي دكترعنايتي-آقايدكترشكاري -آقاي دكتر خياط مقدم- آقاي دكتررضاييفر-آقايمنشي زاده-آقاي دكترعرفانيان خان زادهخانم دكتربابكي راد- مهدي نيكوئي نوغاني- رقيه حسن زاده-نويد حبيبي -محمدسلطاني- داود حق خواه - دكتر برومند عليپور-دكترمحمود قرباني-يوسف رمضاني-مرتضي غيور

 نكته آموزشي:قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد مديريت

  دانشجوياني كارشناسي ارشد در صورتي مجاز به دفاع از پايان نامه مي باشند كه معدل كل آنها بالاتر از 14 باشد.دانشجويان داراي معدل كمتر از 14 بايد قبل از دفاع از پايان نامهتعدادي از دروس خود را با هماهنگي اداره امتحانات  سازمان مركزي بصورت ترميم معدل اخذ نمايند.

درس وصايا رادردوران كارشناسي نگذارنده باشند ميبايستي درطي كارشناسي ارشد بگذرانند.   

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد ودكتري

ازدانشجويان محترم تقاضا مي شود نسبت به انتخاب واحد به موقع اقدام نمايند تابه مشكلات آموزشي مواجه نشوند دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ودكتري درصورتي كه تمديد پايان نامه دارند وبه دليل كوتاهي درانجام به موقع انتخاب واحدمجبور به اخذ مرخصي شده ودرنيمسال بعدي بايد مجددا نسبت به اخذ (پايان نامه)وپرداخت شهريه كامل آن اقدام ومجاز به انتخاب واحد (تمديد پايان نامه) نخواهند بود.

لذا ازنيمسال اول سال 96-95چنانچه دانشجويي نسبت به انتخاب واحد به موقع مطابق تقويم آموزشي (دربازه انتخاب واحد)اقدام ننمايند ،امكان انتخاب واحد خارج ازبازه ازوي سلب ودانشجوي غايب محسوب شده ودرصورت مراجعه الزاما بايد نسبت به اخذ مرخصي تحصيلي اقدام نمايند وشهريه ثابت رابطور كامل پرداخت نمايند.

 اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي گروه مديريت دولتي

 دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت بعد از تاييد گروه و درج تاريخ تصويب پروپوزال جهت اخذ امضاء مي توانند به اعضاي ذيل مراجعه نمايند .

   جناب آقاي دكتر طاهري     جناب آقاي دكترذبيحي جناب آقاي دكتر شكاري     جناب آقاي دكتر قرباني جناب آقاي دكتر خياط مقدم    جناب آقاي دكتر عرفانيان- 

به غير از مدير گروه بايد 4 عضو از اعضاي فوق پروپوزال را امضا نمايند 
Finland Sevastopol joomla