تاریخ ایجاد در 14 آذر 1396

قابل توجه دانشجويان محترم لطفا پس ازتكميل امضاي پروپزال يك نسخه كپي حتما تهيه شود

(موضوعات دانشجويان محترم توسط خانم دكتر قاسمي  ازلحاظ تكراري بودن بررسي شده ، سپس درشوراي گروه دردفترمديرگروه مديريت تاييد يا رد مي شود ونتيجه آن درسايت قابل رويت است)

به اطلاع مي رساند جهت صحافي پايان نامه فقط طبق آنچه كه درسايت گروه آدرس http://dms.mshdiau.ac.ir  باعنوان فرمت نگارش پايان نامه قيد شده است قابل قبول مي باشد .درضمن عواقب هرگونه مشكل مانند عدم پذيرش وعودت پايان نامه صحافي شده برعهده دانشجواست.

 

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1395/09/14 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت شركت درجلسه دفاع ازپروپزال درمورخ 1395/09/21 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت شركت درجلسه دفاع ازپروپزال در مورخ 1395/09/28 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت شركت درجلسه دفاع ازپروپزال در مورخ 1395/10/1 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت شركت درجلسه دفاع ازپروپزال در مورخ 1395/10/2 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت شركت درجلسه دفاع ازپروپزال در مورخ 1395/10/4 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت شركت درجلسه دفاع ازپروپزال در مورخ 1395/10/23 اينجا را كليك نماييد.

 
تاریخ ایجاد در 29 آبان 1395

لطفا فرم مربوطه قبل ازاينكه پايان نامه راتحويل استادراهنماجهت رفع ايرادات بدهيدرادرصفحه اول پايان نامه فنري شده قراددهيد جهت دانلود اينجا راكليك نماييد.

 
تاریخ ایجاد در 27 آبان 1395

دانشجويان محترم مراحل اداري قبل ازروزدفاع لطفا  اينجا  راكليك نماييد.


 

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشدمديريت

 

به اطلاع دانشجويان ارشد مي رساند

 

1-                 پس ازتاييد موضوع درشوراي گروه وتعيين استادراهنما ومشاور دانشجو نهايتا سه هفته فرصت دارند تاپروپزال را تكميل وپس ازامضاي اساتيد راهنما ومشاوربه مديرگروه تحويل دهند.

 

2-                زمان دفاع ازپايان نامه شش ماه پس از تاريخ شوراي  تحصيلات تكميلي دانشكده خواهدبود.

 

3-               دانشجويك هفته قبل ازدفاع بايد تاريخ وساعت ومكان دفاعيه را حداقل درسه تابلو به اطلاع ساير دانشجويان رسانده ويك نسخه ازپرينت زمان ومكان دفاعيه را تحويل معاونت دانشكده آقاي دكتر ذبيحي گردد.

 

 


 
تاریخ ایجاد در 27 آبان 1395

دانشجويان محترم ارشد مديريت

فرم پيشنهاد موضوع را تايپ نموده وبه آقاي دكتر رافتي تحويل نماييد.  براي دريافت لطفا  اينجا  راكليك نماييد.

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشدمديريت

 

به اطلاع دانشجويان ارشد مي رساند

 

1-                 پس ازتاييد موضوع درشوراي گروه وتعيين استادراهنما ومشاور دانشجو نهايتا سه هفته فرصت دارند تاپروپزال را تكميل وپس ازامضاي اساتيد راهنما ومشاوربه مديرگروه تحويل دهند.

 

2-                زمان دفاع ازپايان نامه شش ماه پس از تاريخ شوراي  تحصيلات تكميلي دانشكده خواهدبود.

 

3-               دانشجويك هفته قبل ازدفاع بايد تاريخ وساعت ومكان دفاعيه را حداقل درسه تابلو به اطلاع ساير دانشجويان رسانده ويك نسخه ازپرينت زمان ومكان دفاعيه را تحويل معاونت دانشكده آقاي دكتر ذبيحي گردد.


 
Finland Sevastopol joomla