تاریخ ایجاد در 29 آبان 1395

لطفا فرم مربوطه قبل ازاينكه پايان نامه راتحويل استادراهنماجهت رفع ايرادات بدهيدرادرصفحه اول پايان نامه فنري شده قراددهيد جهت دانلود اينجا راكليك نماييد.

 
تاریخ ایجاد در 27 آبان 1395

دانشجويان محترم مراحل اداري قبل ازروزدفاع لطفا  اينجا  راكليك نماييد.


 

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشدمديريت

 

به اطلاع دانشجويان ارشد مي رساند

 

1-                 پس ازتاييد موضوع درشوراي گروه وتعيين استادراهنما ومشاور دانشجو نهايتا سه هفته فرصت دارند تاپروپزال را تكميل وپس ازامضاي اساتيد راهنما ومشاوربه مديرگروه تحويل دهند.

 

2-                زمان دفاع ازپايان نامه شش ماه پس از تاريخ شوراي  تحصيلات تكميلي دانشكده خواهدبود.

 

3-               دانشجويك هفته قبل ازدفاع بايد تاريخ وساعت ومكان دفاعيه را حداقل درسه تابلو به اطلاع ساير دانشجويان رسانده ويك نسخه ازپرينت زمان ومكان دفاعيه را تحويل معاونت دانشكده آقاي دكتر ذبيحي گردد.

 

 


 
تاریخ ایجاد در 27 آبان 1395

دانشجويان محترم ارشد مديريت

فرم پيشنهاد موضوع را تايپ نموده وبه آقاي دكتر رافتي تحويل نماييد.  براي دريافت لطفا  اينجا  راكليك نماييد.

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشدمديريت

 

به اطلاع دانشجويان ارشد مي رساند

 

1-                 پس ازتاييد موضوع درشوراي گروه وتعيين استادراهنما ومشاور دانشجو نهايتا سه هفته فرصت دارند تاپروپزال را تكميل وپس ازامضاي اساتيد راهنما ومشاوربه مديرگروه تحويل دهند.

 

2-                زمان دفاع ازپايان نامه شش ماه پس از تاريخ شوراي  تحصيلات تكميلي دانشكده خواهدبود.

 

3-               دانشجويك هفته قبل ازدفاع بايد تاريخ وساعت ومكان دفاعيه را حداقل درسه تابلو به اطلاع ساير دانشجويان رسانده ويك نسخه ازپرينت زمان ومكان دفاعيه را تحويل معاونت دانشكده آقاي دكتر ذبيحي گردد.


 
تاریخ ایجاد در 05 مرداد 1395

قابل توجه دانشجويان محترم لطفا پس ازتكميل امضا پروپزال يك نسخه كپي حتما تهيه شود

(موضوعات دانشجويان محترم توسط آقاي دكتررأفتي ازلحاظ تكراري بودن بررسي شده ، سپس درشوراي گروه دردفترمديرگروه مديريت تاييد يا رد مي شود ونتيجه آن درسايت قابل رويت است)

درضمن عواقب هرگونه مشكل مانند عدم پذيرش وعودت پايان نامه صحافي شده برعهده دانشجواست.

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/05/24 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/06/07 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/06/15 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/07/04 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/07/28 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/08/18 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/09/2 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/09/9 اينجا را كليك نماييد.

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/09/17اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/09/23 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/10/1 اينجا را كليك نماييد.

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/10/10 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/10/15 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/10/30 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/11/17 اينجا را كليك نماييد.

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/11/20 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/12/5 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/12/15 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/12/17 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/12/19 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1395/12/24 اينجا را كليك نماييد.

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه برسي موضوعات مورخ 1396/1/27 اينجا را كليك نماييد.

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1396/2/4اينجاراكليك نمايييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موصوعات مورخ 1396/2/14اينجاراكليك نمايييد

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1396/2/20اينجاراكليك نمايييد

 دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موصوعات مورخ 1396/2/28اينجاراكليك نمايييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موصوعات مورخ 1396/3/2اينجاراكليك نمايييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1396/3/11اينجاراكليك نمايييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موصوعات مورخ 1396/3/18اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موصوعات مورخ 1396/3/27اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/3/31اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/4/21اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1396/5/11اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1396/6/26اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعات مورخ 1396/7/06اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/7/22اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/7/26اينجاراكليك نماييد

دانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/8/3اينجاراكليك نماييد

داندانشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/8/10اينجاراكليك نماييدشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/8/17اينجاراكليك نماييدنماييدشجويان محترم لطفا جهت ديدن نتيجه بررسي موضوعاتمورخ 1396/8/23اينجاراكليك نماييد

 
تاریخ ایجاد در 14 شهریور 1391

  نكته مهم 

دانشجويان محترم كارشناسي ارشد مديريت پس ازتصويب نهايي پيش دفاع

ومعرفي وتعييناستاد راهنما ومشاورميبايستي فرمهاي پروپزال فرم طرح حقيق(جديد) ، فرمCICTراازداخل سايت گروه مديريت گرفته وپس از تكميل به امضاي اساتيد محترم راهنماومشاور رسانده وپس ازتاييد كلي توسط مديرمحترم گروه وامضائ ايشان يك سري كپي براي

خودتان بگيريد واصل آن رابه گروه تحويل نماييد.


  اطلاعيه مهم قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد

 

قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد گروه مديريت دولتي(كليه گرايشها)

 

با توجه به شرايط گروه (تعداد دانشجويان، برنامه‌ريزي گروه، جلسات و ...) و كمك به دانشجويان محترم در امور مربوط به پايان‌نامه(نتيجه بررسي موضوعات پيشنهادي، تعيين استاد راهنما، كنترل پروپزال، امضاء، تعيين داور پايان‌نامه، مشاوره و ...) لطفا فقط در روزهاي مشخص شده و در ساعات مشخص شده مراجعه نماييد. لازم به ذكر است كه در ساعاتي غير از اين ساعات به هيچ‌وجه و تحت هيچ شرايطي در خصوص امور مربوط به پايان نامه پاسخگويي وجود ندارد و ساير امور مربوط به گروه مديريت دولتي انجام خواهد شد و از دانشجويان گرامي انتظار مي‌رود كه اين موضوع را رعايت نمايند.


  دانشجويان محترم ارشد مديريت براي فرايندكلي پايان نامهاينجاراكليك نماييد.

 

 قابل توجه دانشجويان ارشد مديريت دولتي(كليه گرايشها)

 

با توجه به در اختيار داشتن پايان نامه به مدت 15 روز كاري در دست داوران محترم و اهميت برگزاري دفاع با كيفيت مناسب، گروه پايان نامه‌هايي كه شرايط زير را داشته باشند جهت  داوري ارسال خواهد نمود.

 

1  1-پايان‌نامه با فرمت نگارش پايان نامه تدوين شده باشد.(در سايت گروه، فرمت، قابل دسترس است).

 2-   پايان نامه به امضاي استاد محترم راهنما و استاد محترم مشاور رسيده باشد. هيچ‌گونه يادداشتي مبني بر اصلاح نداشته باشد.(اصلاحات مورد نظر اساتيد محترم راهنما و مشاور بايد به طوركامل انجام شده باشد)

 3-فهرست مطالب، فهرست جداول و نمودارها در ابتداي پايان‌نامه باشد.

 4-چكيده فارسي و انگليسي نگارش شده باشد.

 5-پايان نامه حداكثر تا تاريخ 5/11/1393 براي ترم مهر ماه و تاريخ 25/05/1394 براي ترم بهمن‌ماه به دفتر گروه مديريت دولتي برسد. لازم به ذكر است اين تاريخ به‌هيچ‌ عنوان تمديد نخواهد شد و امكان ارسال پايان نامه به داوران محترم وجود نخواهد داشت.

 گروه مديريت دولتي

 

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد ودكتري

 

ازدانشجويان محترم تقاضا مي شود نسبت به انتخاب واحد به موقع اقدام نمايند تابه مشكلات آموزشي مواجه نشوند دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ودكتري درصورتي كه تمديد پايان نامه دارند وبه دليل كوتاهي درانجام به موقع انتخاب واحدمجبور به اخذ مرخصي شده ودرنيمسال بعدي بايد مجددا نسبت به اخذ (پايان نامه)وپرداخت شهريه كامل آن اقدام ومجاز به انتخاب واحد (تمديد پايان نامه) نخواهند بود.

 

لذا ازنيمسال اول سال 96-95چنانچه دانشجويي نسبت به انتخاب واحد به موقع مطابق تقويم آموزشي (دربازه انتخاب واحد)اقدام ننمايند ،امكان انتخاب واحد خارج ازبازه ازوي سلب ودانشجوي غايب محسوب شده ودرصورت مراجعه الزاما بايد نسبت به اخذ مرخصي تحصيلي اقدام نمايند وشهريه ثابت رابطور كامل پرداخت نمايند.

ساعات حضور و مشاوره جنـاب آقـاي دكتر حميد عـرفـانيـان خان‌زاده

 در ماه مبارك رمضان 95

 

روز

9/5  تا   14/5

شنبه

حضور و پاسخگويي

يكشنبه

حضور و پاسخگويي

سه شنبه

حضور و پاسخگويي

چهارشنبه

حضور و پاسخگويي

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


 


                                                   

 

 

 

  

 
  

 
 
Finland Sevastopol joomla